Chính phủ Cộng hòa Việt Nam lưu vong for the 501c3 Application

0
1000

My Narrative for the 501c3 Application
Chính phủ Cộng hòa Việt Nam lưu vong tìm cách thu thập các khoản đóng góp / đóng góp từ các cá nhân, tổ chức và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới để giúp xây dựng các tổ chức chính phủ nhằm phục hồi Cộng hòa Việt Nam. Kể từ khi bắt đầu vào tháng 10, Chính phủ Cộng hòa Việt Nam lưu vong đã thu được chưa tới một nghìn (1.000 đô la). Đóng góp từ bạn bè và người quen. Hầu hết số tiền thu được được gửi cho các cá nhân với mục đích khôi phục lại Cộng hòa Việt Nam.
Tôi cũng đã gửi tiền của riêng mình cho nhiều cá nhân khác nhau để giúp xây dựng các tổ chức vì mục đích đó là khôi phục lại Cộng hòa Việt Nam.
Tôi hy vọng các nhà tài trợ trong tương lai sẽ bao gồm nhiều cá nhân, tổ chức và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới.
Ngoài ra, tôi hy vọng nhiều cá nhân và tổ chức sẽ thực hiện các chương trình gây quỹ khác nhau cho Chính phủ Cộng hòa Việt Nam lưu vong.
Tên Việt Nam cho Chính phủ Việt Nam lưu vong là “Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vọng”.
Tôi muốn giúp kiềm chế sự mở rộng của Trung Quốc, còn được gọi là sự nguy hiểm màu vàng. Hoa Kỳ cần Việt Nam là một đồng minh chiến lược. Nhưng, Cộng sản Việt Nam đang đứng về phía Trung Quốc. Do đó, Hoa Kỳ sẽ chính thức công nhận Chính phủ Cộng hòa Việt Nam lưu vong và giúp nó khôi phục lại Cộng hòa Việt Nam. Trung Quốc hung dữ sẽ bị đánh bại và chia thành 5 hoặc 7 nước cộng hòa nhỏ hơn với mục đích hòa bình thế giới. Việt Nam sẽ được tự do cuối cùng từ chủ nghĩa cộng sản và sự thống trị của Trung Quốc! Amen! Tạ ơn thần!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vọng
11/5/2018

English:

Kính thưa quý vị,

Tôi xin chia sẻ với quý vị bài viết cho đơn xin miễn thuế cho tổ chức Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong dưới đây.

My Narrative for the 501c3 Application
The Republic of Vietnam Government in Exile seeks to collect contributions/donations from individuals, organizations, and government agencies all over the world to help build government organizations for the purpose of restoring the Republic of Vietnam. Since its beginning in October, the Republic of Vietnam Government in Exile has collected less than one thousand ($1,000). Contributions are from friends and acquaintances. Most money collected is sent to individuals for the purpose of restoring the Republic of Vietnam.
I have also sent money of my own to several different individuals to help build up organizations for that very purpose of restoring the Republic of Vietnam.
I expect future donors would include many individuals, organizations, and government agencies all over the world.
Also, I expect many individuals and organizations will do different fundraising programs for the Republic of Vietnam Government in Exile.
The Vietnamese name for Republic of Vietnam Government in Exile is “Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong”.
I would like to help curb China’s expansionism, which is also known as Yellow Peril. The United States of America needs Vietnam to be a strategic ally. But, Communist Vietnam is sided with China. Therefore, the US will formally recognize the Republic of Vietnam Government in Exile and help it restore the Republic of Vietnam. Aggressive China will be defeated and divided into 5 or 7 smaller republicans for the purpose of world peace. Vietnam will be free at last from Communism and China’s domination! Amen! Thanks be to God!

Xin cảm ơn và kính chào quý vị!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
11/5/2018

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here