Sắc Lệnh Hành Pháp 2016/12/17-TTCPVNCHLV V/v Chính Quyền Địa Phương

0
789

Việt Nam Cộng Hoà

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

Tổng Thống Nguyễn Thế Quang

*******

 

Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong quyết định rằng:

 1. Mỗi đơn vị hành chánh tỉnh/quận/phường sẽ phải có 15 thành viên Hội Đồng, 30 thành viên Cảnh Sát, và 60 thành viên Dân Vệ.
 2. Mỗi thành viên Hội Đồng tỉnh/quận/phường phải tuyển chọn 2 cảnh sát.
 3. Mỗi cảnh sát phải tuyển chọn 2 dân vệ.
 4. Như thế, mỗi hội đồng tỉnh/quận/phường sẽ phải tuyển chọn lực lượng Cảnh Sát và lực lượng Dân Vệ.
 5. Cảnh Sát làm việc toàn thời gian, điều hành bởi Hội Đồng, và giám sát bởi Bộ Nội An.
 6. Vệ Binh thường ngày là dân, nhưng được huấn luyện để làm lính. Họ được gọi để làm việc như là lính trong trường hợp nguy cấp để giúp bảo vệ an ninh, trật tự. Vệ Binh được điều hành bởi Hội Đồng và được giám sát bởi Bộ Quốc Phòng.
 7. Thành viên Hội Đồng các cấp được dân bầu chọn và chuẩn thuận bởi Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ sẽ bổ nhiệm. Thành viên Hội Đồng các cấp được giám sát bởi Bộ Nội Vụ.

&&&&&&&

 

The Republic of Vietnam

The Republic of Vietnam Government in Exile

President Nguyễn Thế Quang

*******

Executive Order 2016/12/17-TT-CPVNCHLV

RE: Local Government

The President of the Republic of Vietnam Government in Exile has decided that:

 1. Every administrative unit of province/district/ward shall have 15 Council members, 30 Police members, and 60 People’s Self-Defense members.
 2. Each province/district/ward Council member shall select 2 Police members.
 3. Each Police member shall select 2 People’s Self-Defense members.
 4. That is, each province/district/ward Council shall select the Police force and the People’s Self-Defense force.
 5. The Police work full time, administered by the local Council, and overseen by the Department of Homeland Security.
 6. The People’s Self-Defense guards are regular citizens, but they are trained to be soldiers. They are called to work as soldiers in case of emergency to help maintain security and order. The People’s Self-Defense force is administered by the local Council and overseen by the Department of Defense.
 7. The Council members of all levels are voted for by the people and ratified by the Secretary of the Department of Interior Affairs. In case of need, the Secretary of the Department of Interior Affairs shall appoint them. Council members of all levels are administered by the Department of Interior Affairs.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here